St Patricks Day Aurora, Hella, Iceland - emilkepko